Micske: református múlt és jelen

BARABÁS ATTILA lelkipásztorral a micskei reformátusok múltjáról és jelenéről beszélgettünk.

Mikor jelentek meg az első reformátusok a településen?

Ami a reformátusok jelenlétét illeti, elmondható, hogy a 16. század közepén Micskét is elérték a reformáció hitelvei. De nemcsak elérték, a település földesura és annak jobbágyai is áttértek a református hitre. Az évszázadok folyamán mindig többségében reformátusok lakta volt a település, ami Isten megtartó kegyelmének tudható be. Míg majdnem 100 évvel ezelőtt, 1929-ben 1122, 1992-ben 735 református lakta Micskét (összesen 1584 lakos), ez a szám 2024-re 507 reformátusra csökkent.

Mikor épült a templom?

A falu középkori temploma, a mai református templom a 14. század elején épült, gótikus stílusban. Rómer Flóris 1877 táján így ír erről a templomról: „Ha kell előminta egy magyar falusi templomhoz, csekély változtatással a micskei református egyházat mernénk ajánlani…”

Az évtizedek folyamán milyen állagmegőrző beavatkozásokra volt szükség, illetve mikor történt a legutóbbi felújítás?

A századok folyamán kisebb-nagyobb átalakításon és felújításon esett át az Isten háza. Az 1630-1633 közötti években Zólyomi Dávidné iktári Bethlen Kata a templomott újjáépíttette, akkor alakíthatták át a tornyot is, a sarkain fiatornyokkal diszített nyolcszögletű sisakja alatt fából készült árkádos tornác húzódik. A fiatornyok tetején gömb, zászló és csillag, a sisak csúcsán pedig gömb, kakas és csillag látható. Kalotaszegen találunk ilyen tornyokat, de elterjedésükhöz valószínűleg a váradi vár 17. századi kaputornya szolgáltathatta az előképet. A hajót eredetileg háromszakaszos boltozat fedte, de azt az 1683-as földrengés annyira megrongálta, hogy le kellett bontani, helyére fából készült virágdíszes, kazettás síkmennyezet került, melyet előbb 1768-ban, majd 1829-31-es renoválások alkalmával előbb sötétbarna, majd fehér festékkel mázoltak be.

Jelentős felújítás zajlott 2008-ban, a legutóbbi nagyobb felújítás 2022-23-ban történt. Ekkor sikerült a templom külső és belső felújítása rendjén új ruhába öltöztetni, valamint megoldódott a templom fűtése, melynek köszönhetően télvíz idején is kényelmes, otthonos, meleg templomban dicsőíthetjük Urunkat és Megváltónkat. Ezen munkálatok kivitelezésében köszönjük a magyar és román kormány, valamint a Bihar Megyei Tanács támogatását, valamint gyülekezeti tagjaink önkéntes adományát.

Milyen a gyülekezeti élet? egy átlagos vasárnapon mennyire telik meg a templom, hány temetés, keresztelés, konfirmálás volt az utóbbi évben?

Azt elmondhatom, hogy Isten elhívott és megbízott szolgájaként soha nem dőlhetünk hátra és nem elégedhetünk meg a 10-15%-os templomi jelenléttel, de mindeközben hálásak vagyunk azokért, akik komolyan veszik a Szentháromság Istenbe vetett hitet és annak megélését, és eljönnek istentiszteleti alkalmainkra. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 60-75 közötti létszámban vagyunk jelen az istenházában, ünnepek alkalmával elérjük a 100-120-as létszámot is, míg karácsony estéjén megtelik a templom. A népmozgalmi adatokat figyelembe véve elmondható, hogy az elmúlt esztendőkben keresztelések alkalmával 6-8, de akár 9 gyermeket is kereszteltünk egy egy naptári esztendőben, valamint jellemző a 4-6-vagy akár 8-9 ifjú konfirmálása is. Ugyanakkor elmondható, még mindig legnagyobb létszámban a halálozás van jelen gyülekezetünkben is, hiszen évente 9, vagy akár 11, de akár 16 alkalommal is megállunk egy-egy esztendőben koporsó mellett. Ilyenkor is Megtartó Urunkra nézünk, hálát adunk egy elmúló életért és reménységgel nézünk Krisztus Urunkra, Aki megtartója életünknek.

Milyen egyéb ünnepségek szoktak zajlani az egyházközség szervezésében?

Gyülekezeti életünk a következő rend szerint zajlik: keddenként furulyaoktatás van gyermekeink számára. Az elmúlt év őszétől minden szerdán nőszövetségi alkalmat tartunk nőtestvéreinknek, amikor áhitatot követően énekeket tanulunk, majd pedig csigakészítéssel töltjük együtt az időt. Ha csütörtök, akkor gyülekezeti bibliaóra. Ami a bibliaórákat illeti elmondhatom, hogy fontos része hitéletünknek, hiszen az Igét nem csak hallgatni jó, hanem akár a kérdéseinket megfogalmazhatjuk, és egymás hite által is épülhetünk.

Milyen terveik vannak?

Ami a terveket illeti, gyülekezetépítés rendjén presbiterképzést indítanánk be, valamint a külső építkezés rendjén szeretnénk a Gyülekezeti és Timótheus Ifjúsági Házat felújítani, mely tavasztól őszig gyülekezeti alkalmaknak, de akár különböző rendezvényeknek is helyszínéül szolgál (ifjúsági találkozók, vakációs gyermekbibliahetek, szegénygyerekek tábora, festőtábor stb.).

Milyen az együttműkődés az önkormányzattal?

Ami a helyi önkormányzattal való együttműködést illeti elmondható, hogy mindig jó viszony volt az egyház és önkormányzat között. Sajnos az elmúlt ciklusban nem sikerült magyar polgármestert állítani a község élére, így ez érezhető volt az együttműködés terén is. Folyó évben nagy reménységgel vagyunk afelől, hogy ezúttal sikerül micskei magyar polgármestert állítani a község élére, aki szem előtt tartja minden községi lakos érdekét, és az egyházban is partnert lát, aki ugyanúgy a közösségért él és cselekszik.

Öt éve a micskeiek szolgálatában

Barabás Attila lelkipásztor 1980. július 18-án született Máramarosszigeten. Az 1-8. osztályos tanulmányait szülőfalujában, Hosszúmezőn végezte, itt konfirmált. A Kolozsvári Református Kollégiumba 1998-ban érettségizett, 1999-2004 között teológiai tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte. Felesége Barabás Tünde-Erzsébet, akivel a középiskolában osztálytársak voltak, 2002 augusztusában kötött frigyüket Isten egy lány és két fiúgyermekkel áldotta meg. „Az Úr szőlőskertjében tevékenykedünk feleségemmel, hisz a majd két évtized alatt kisgyülekezetekben is, most pedig Micskén is az Urat szolgáltuk és a ránk bízottakat pásztoroljuk, én mint micskei lelkipásztor 2019. november 1. óta, feleségem 2020 márciusa óta az Érmelléki Református Egyházmegye és a helyi gyülekezet diakónusa.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW