Lelki és fizikai építkezés a hajdúvárosban

A református közösség összetartásának, lelkigondozásának feladata mellett – melyet a gyülekezet két lelkipásztora Mikló István Boldizsár és Szigeti Ferenc Ernő lát el lelkiismeretesen – a szolgálat másik pillére a javak gyarapítása és építése, valamint közösségi szolgálatok szervezése. Mindezekben hatalmas felelőssége van a gyülekezet presbitériumának is, melynek vezetője Koszorús István főgondnok, aki már több évtizede hűséggel szolgál az egyházközségben, és aki ennek megfelelően a lelki és fizikai építkezést tartja a legfontosabbnak.

A nagymúltú Nagyszalontai Református Egyházközség csak az elmúlt 30 évben felújította a kommunizmusban elkobozott, leromlott állapotban visszakapott iskolai ingatlant – melyben jelenleg a kisiskolások tanulnak –, valamint két újabb iskolát is épített. Legelőször 1995-ben készült el – holland támogatással – a Péter iskola, melyben jelenleg a speciális oktatás történik az arra rászoruló gyermekek számára, amit a Bonitas Egyesület végez. Az egyházközség az egyesület számára ingyen biztosítja az ingatlant, valamint folyamatosan fejleszti az épületet. Nemrég a Magyar Kormány, valamint a Királyhágómelléki Egyházkerület jóvoltából a teljes épületen megtörtént a külső és belső nyílászárók cseréje is, ahol néhány éve már óvodai csoport is működik.

Új iskola, szórványkollégium

A főgondnok szerint kétségtelen, hogy az egyházközség egyik legnagyobb megvalósítása a 2017-ben átadott új iskola, valamint szórványkollégium épülete, amely Románia egyetlen geotermális energiát hasznosító oktatási ingatlana. A tanintézmény szükségét a városvezetés, az iskolai elnökség, valamint az egyházközség fogalmazta meg közös levélben a Magyar Kormány felé, amely nem késlekedett támogatásáról biztosítani a közösséget.

A megvalósítással járó hatalmas feladatot, az egyházközségnek kellett felvállalni, nem kevés időt és energiát áldozva erre. Az önkormányzattal való jó együttműködés reményében, valamint a közösség felé való elköteleződés jeleként, az ingatlant az eltelt 7 évben – a Péter iskolához hasonlóan – szintén ingyen használatra adta át a gyülekezet. Az egyedülálló épületben jelenleg a középiskolások tanulnak, nemcsak helybéliek, hanem a bentlakásnak hála, a környék elszórványosodó közösségeiből is. 2018 óta az étkezés biztosítását is sikerült megoldani, melyre egy külső vállalkozót kért fel a gyülekezet elnöksége. A konyhai étkezés megvalósulása óta az egyházközség minden tanévben több mint 20 rászoruló diák számára biztosítja a meleg ebédet, melynek költségét a gyülekezeti tagok adománya fedezi.

„József háza” szépkorúaknak

Az egyházközség, a fiatalok mellett az idősekre is igyekszik figyelni, hiszen „József háza” néven egy idősek otthonát is épített, szintén holland támogatásból, valamint saját forrásból. Az intézményt jelenleg egy egyesület tartja fent és működteti, ugyanakkor a lelki szolgálatokat – beteglátogatás, istentiszteletek – továbbra is az egyházközség látja el.

Külön a lelki szolgálatot segíti az új gyülekezeti központ is, mely a régi parókia felújításából és átalakításából valósulhatott meg. A megújult teret, ahol a bibliaórákat, sőt már délutáni istentisztelet és közösségi alkalmakat is tartanak második éve használja a közösség, ugyanakkor a külső festés, valamint az udvar tereprendezése még ezután következik. Ezekben is nagy szerepet vállal a presbitérium, amelynek két tagja vállalta a festést, valamint többen a tereprendezésben segédkeznek.

Ezer naplóbejegyzés

A rengeteg fizikai építkezés mellett aktívan zajlik a lelki munka is. A főgondnok fontos feladatának tartja a lelkipásztorok szolgálatának támogatását. Kevés olyan szolgálat van, amely nincs a gyülekezetben, ahol minden héten kóruspróbák, bibliaórák, kátéórák, sőt hétközi istentiszteletek is váltják egymást. Az alternatív alkalmak által – Tini Klub, házas est, csendesnapok, konfirmandus napok, többgenerációs tábor, ifjúsági istentiszteletek, gyermek és ifjúsági táborok, családi nap, Imaéjjel hétvége, Női kör és még sok egyéb – minden korosztály számára igyekeznek lehetőséget adni az Isten megismerésére és az egyházhoz való kapcsolódásra. A szolgálati naplóban, egy évben majdnem ezer bejegyzés tanúskodik arról, hogy nemcsak fizikailag, de lelki tekintetben is áldozatos munka folyik.

Az állandó fizikai és lelki építkezésekben és munkákban az önerő mellett az egyházközség szolgálatát a helyi önkormányzat, a megyei tanács felől érkező támogatással, valamint a Pro Salonta Alapítványon keresztül igyekszik segíteni. Az iskolai épületek, valamint a közösségi szolgálatok miatt is, számtalan ponton szükségszerűen kapcsolódik össze a város vezetése, valamint az egyházközség, amelyet a kölcsönös tisztelet, valamint egymás határainak megbecsülése jellemez. A nagyszalontai közösség épülésének szolgálatában mind a Polgármesteri Hivatal, és annak elöljárói, mind pedig a gyülekezet elnöksége partnerként tekint egymásra, hiszen további hatalmas feladatok várnak mindkettőre.

Teljes templomfelújítás

Az egyházközség két legnagyobb célkitűzése egy új tornaterem építésének befejezése, valamint az egyházkerület egyik legnagyobb befogadóképességű műemlék jellegű templomának a teljes felújítása. Az utóbbit uniós forrásból igyekszik megvalósítani. Jelenleg a pályázati dokumentáció összeállítása zajlik, amellyel egy erre szakosodott céget bízott meg a gyülekezet. Ennek költsége 150.000 lej, melyre közadakozást is hirdettek. A több millió euróra rugó teljes felújtással azonban nem minden esetben lehet megvárni a reménység szerinti pozitív Uniós elbírálást. A templom harangjainak, vagyis a harangozást biztosító mechanikai és elektronikai rendszernek felújítását már most megkezdi a gyülekezet, szintén közadakozásból.

A tornaterem szükségessége az új iskolaépület befejezését követően fogalmazódott meg, azonban a munka, kivitelezési elképzelések különbözősége, majd pedig az engedélyek beszerzésének nehézsége miatt csak nehezen indulhatott meg. Ezt követően a járványidőszak utáni inflációnak, valamint az építőiparban bekövetkezett robbanásszerű drágulásoknak köszönhetően, az épület csak 40 százalékban készülhetett el és forráshiány miatt jelenleg szünetel. A folytatásra nézve az egyházközség a Magyar Kormány további áldozatos támogatásában bízik, ugyanakkor a helyzetet az RMDSZ, mint politikai érdekképviselet elé is tárta. Reménység szerint együttes erővel hamarosan folytatódhat az építkezés.

Fotó: Az egyházközség szeretné mielőbb befejezni az új tornatermet.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW